Polityka Prywatności

 

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które mi powierzyłaś/eś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018r weszły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r nr 2016/679 uprzejmie informuję, że dostosowałam zasady przetwarzania Twoich danych osobowych do nowych przepisów.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Fediuk-Żurawska prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Justine Art.-Pracownia Fotografii Twórczej, ul. Moniuszki 3a/38, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 973-067-08-58. Dane te będą wykorzystywane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam je nam podałaś/eś w różnych sytuacjach:

 • dzwoniąc lub wysyłając e-mail do mnie;
 • wypełniając formularz na niniejszej stronie;
 • wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram);
 • spisując ze mną umowę na wykonanie sesji fotograficznej.

Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
 • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media;
 • utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
 • obsługę płatności;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzać Twoje dane w celu:

 • publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosuję profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy muszę pobierać Twoje dane osobowe?

Nie, wystarczy się ze mną nie kontaktować. Jednak wtedy nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej.

Dane podlegające przetwarzaniu:

 • w celu odpowiedzi na pytania przetwarzam dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;
 • w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja.

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych u mnie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ​ w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt: justyna.f.zurawska@gmail.com.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazuję Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka mojej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem muszę dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia.

W szczególności:

Dane cyfrowe w postaci dokumentów, umów, arkuszy z danymi przechowuję na serwerach chmurowych firm Google LLC oraz Adobe.

Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, Kylos.pl Sp. z o.o., ZALAMO S.C., Facebook Inc.

Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzam wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018 tylko i wyłącznie firmom, które podpisały ze mną umowę powierzenia zgodną z RODO.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
 • archiwizacyjnych: fotografie do 10 lat od ich powstania;

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowuję przez okres 2 lat zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F.

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też zainwestowałam najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Twoich danych.

Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń.

Archiwa fotografii w usługach backupu w chmurze są zanonimizowane, skatalogowane.

Dostęp do komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

A co z ciasteczkami (cookies)?

Moja strona nie potrzebuje do działania cookies i ich nie wykorzystuje.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które weszły w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczę się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z wiedzą i doświadczeniem będę modyfikować politykę RODO aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.

Dziękuję za zaufanie.